Żydowskie

Małżeństwo W Żydowskim pojęciu Boga, kryje się stwierdzenie o jego absolutnej niepowtarzalności i jedności. Najważniejszy werset w Biblii mówi, iż Bóg jest Panem jedynym, a słowa te pełnią w judaizmie rolę wyznania wiary i głównej modlitwy. Jedno z imion Boga brzmi "wieczny" i oznacza jego wszechobecność Jahwe sam podkreśla, że nie ma początku ano końca, dlatego nie jest on tylko Bogiem i stwórcą, lecz także zbawicielem, który nadchodzi na końcu czasów. W judaizmie istnieje przykazanie zabraniające sporządzania wizerunków Boga, ma to bronić przed pokusą użycia Jego wizerunku. Człowiek może wzywać Boga, nie może go jednak nazywać, gdyż to ograniczałoby byt stwórcy. W biblii obok imienia Jahwe znajdujemy także imiona Jehowa, Adonaj, El lub Alohim. Nieoderwalnym elementem monoteizmu żydowskiego jest uniwersalizm Boga. Ukazuje się on pod różnymi postaciami, a mimo to jest niepodzielny. Jako Pan wymagający stawia przed człowiekiem przykazania moralne i wymaga ich spełnienia. Składanie ofiar nie wystarcza do wypełnienia przykazań. Bóg wie o wszystkich uczynkach człowieka, i ukazuje dobro tym, którzy szanują Jego prawo.

Żydowskie pojęcie człowieka opiera się na słowach Biblii, mówiących, że człowiek powstał na obraz i podobieństwo, jest mowa również o tym, że człowiek został ulepiony z prochu ziemi, a Bóg tchnął w niego życie. W Księdze Rodzaju człowiek zostaje stworzony także jako mężczyzna i kobieta. Judaizm definiuje człowieka jako "uznanego przez Boga". Ogromne znaczenie ma istniejąca w człowieku gotowość przyjęcia działania Boga. Jest on zobowiązany do przestrzegania ustanowionego przez stwórcę prawa i porządku świata. Przez przestrzeganie nakazów moralnych musi zaświadczyć, że jest godzien być partnerem Boga i żyć w świecie przez Niego stworzonym. Człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny i ma możliwość dokonywania wyborów. Dużą wagę judaizm przykłada też do pracy człowieka. Jednakże w szabat i dni świąteczne należy oddawać się odpoczynkowi i rozmyślaniom. Człowieka poznaje się i osądza po jego czynach, oraz postawie moralnej. Jego głównym dążeniem powinno być naśladowanie Boga i przestrzeganie Jego praw. Grzech zaś jest buntem przeciwko Jahwe i poniżenie prawdziwej natury człowieka. Stary testament ukazuje wiele sytuacji, w których dochodziło do buntu przeciw Bogu, a następnie do osądzenia grzeszników.

Prorocy w nauce judaizmu, uważanie są za wybranych przez Boga, głosicieli słowa Bożego. Hebrajskie słowo "nabi" oznacza "wołającego" w imieniu Jahwe, lub też "powołanego" przez Pana głosiciela. Księgi prorockie stoją w hierarchii zaraz po Torze. W judaizmie dar proroctwa uważany jest za szczególny dowód łaski Boga. Prorocy są, więc natchnieni przez ducha lub dowód łaski Boga. W relacjach Starego Testamentu podkreślony jest nagły i niespodziewany charakter wybrania proroka. Za pierwszego wybrańca Boga uważa się Abrahama. Prorocy zawsze stanowią wspólnotę, przed koniecznością podjęcia jakiejś decyzji. Ich słowa zawierają kierowane do ludu żądanie o uznanie jednego Boga Jahwe. Wielu z nich przedstawia też apokaliptyczne wizje sądu Bożego. Jeśli człowiek nie miałby możliwości opowiedzenia się za lub przeciwko słowu Bożemu, rola proroków, nawołujących do nawrócenia byłaby zbędna. Słowa ich łączy się z Żydowską tradycją zbawienia. Dzieje się tak w zapowiedziach nadejścia nowych czasów.

Od czytelnika


http://www.konfederacjapracy.org.pl/  Koszyk jest to przedmiot, w którym coś nosimy. Najczęściej koszyka używa się idąc na grzyby lub zakupy, ponieważ ma on dużą powierzchnie i gwarantuje ze produkty nie pogniotą się oraz nie ulegną innym urazom. Koszyczek wielkanocny znacznie różni się d…

Wielkanoc jest to rozdaj święta, który zawsze przypada na wiosnę. Wielkanoc jest świtem ruchomym, co oznacza ze może przypadać w różnym dniu marca, wszystko uzależnione jest od roku, ponieważ w roku przesądnym mamy inna liczę dni. Wielkanoc jest świętem k…

biżuteria autorska

 Jak to potocznie brzmi-Diamenty są przyjaciółkami kobiet. Każda z pań lubi biżuterię, czuje się dzięki niej lepiej, piękniej oraz inaczej. Założenie choćby jednej rzeczy z biżuterii pozwala czuć się inaczej. W przypadku, jeśli chodzi o ślub, biżuteria…
Dalej

wesele w zamku książ

 Wesele to impreza taneczna, w której uczestniczą nasi przyjaciele i rodzina. Ale zanim do tego dojdzie musimy przejść wiele etapów. Zaczynając od poznania jakiegoś chłopaka, lub dziewczyny. Później następują zaręczyny. W dniu tym chłopak prosi dziewcz…
Dalej

Zabawa taneczna

Zabawa taneczna jest to forma rozrywki. W zabawie tanecznej lubią uczestniczyć w zasadzie wszyscy, ponieważ jest to bardzo miły sposób na spędzanie wolnego czasu. Zabawy taneczne różnią się ze względu na to, do jakiej kategorii wiekowej SA przeznaczone. J…
Dalej

Zegarek na komunie

https://psy24.pl/czytelnia,ac92/aktualnosci,ac145/jak-wybrac-smycz-i-obroze-dla-psa,4178 Zegarek jest to przyrząd do mierzenia czasu. Zegarki są bardzo istotne, ponieważ dzięki nim zawsze wiemy jak jest pora. Są małym sprzętem, ale nie zwykle pomocnym a przy tym, co warto dodać zegarki takie są pikną dekoracją dłoni. Zegarki bywają przeróżne,…
Dalej